Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt

Uppväxt på Fullerö och i Stockholm

Fredrik Adolf Ulrik, även känd som förkortningen F. A. U., föddes i Stockholm 1 december 1744 och dog där 14 april 1829, 84 år gammal. F. A. U. döptes troligen efter kung Fredrik I, Adolf efter tronföljaren och Ulrik efter den nya kronprinsessan Lovisa Ulrika. Kung Fredrik I lär enligt skaldinnan Hedvig Charlotta Nordenflycht vara fadder åt F. A. U..

F. A. U. växte upp som äldsta barnet i en stor syskonskara. Sju pojkar och fyra flickor föddes. När farfadern Jacob dog 1751 var F. A. U. endast 6 år och hade redan 4 småsyskon. Fadern, Carl Johan Cronstedt, som intensivt biträdde Carl Hårleman vid denna tid i arbetet med slottsbygget blev 1753 Carl Hårlemans efterträdare. Enligt en husförhörslängd 1754 bodde F. A. U. när han var 8 år med sina föräldrar och 5 av de yngre syskonen på Regeringsgatan, kvarteret Kamelen i Stockholm, därtill 13 anställda i hushållet. 1760 ägde fadern huset Regeringsgatan 14, där tydligen familjen bott flera år. 1760 den 16 jan. föddes nr 11 i syskonskaran men strax därefter dog den näst yngste lille Jacob ej ännu 3 år och syskonen var då åter “bara” 10. F. A. U. utbildades av sin far till arkitekt. 18 år gammal blev han Hovjunkare och 3 år senare Hovintendent.

Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt.jpg
Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt 1744-1829. Målning från 1777 av Gustaf Lundberg.

Reste till Paris och Rom

Vid 26-års ålder, hösten 1770, fick F. A. U. företa en lång studieresa till Frankrike och Italien, liksom hans far hade gjort. På nyåret 1771 anlände han till Paris. Han hade rest i sällskap med Kronprins Gustav, hans bror Hertig Fredrik Adolf och många fler. F. A. U.s yngre bror Sven Jacob följde också med på resan och hade i uppgift att skriva en resedagbok som skulle notera militära angelägenheter för svenska försvaret. Denna bok finns idag på Kungliga biblioteket.

I Paris besökte F. A. U. bl.a. den berömde författaren Jean Jacques Rousseau. Senare samma år fortsatte han till Rom. På vägen dit, i Livorno, mötte han sin bror som lämnat Paris tidigare. De båda bröderna gjorde nu sällskap till Rom, dit de anlände i december 1771. I Rom stannade F. A. U. hela året 1772. Han studerade konst och umgicks i konstnärskretsar. Han blev särskilt vän med Johan Tobias Sergel, som vistades i Rom 1767-1778. Under vistelsen i Rom inköpte F. A. U. många värdefulla konstverk och biblioteket på Fullerö utökades med nyförvärvade böcker. I Italien inköpte han också en praktfull skiva i florentinsk mosaik (enl. brev 1772). Till denna gjordes sedan ett bord utfört av Georg Haupt och troligen efter ritning av Jean Eric Rehn. (Haupt var morbror till Elias Martin).

I Rom inköpte F.A.U. även del Sergel-skulpturer i terrakotta, som ända till 1941 fanns på Fullerö och då såldes till Nationalmuseum. En teckning/lavering av Sergel från Romtiden föreställande F. A. U., Sergel med 2 vänner på promenad i Rom fanns på Fullerö, men samtidigt som skulpturerna såldes, lämnades denna till Nationalmuseum. Under utlandsvistelsen dog hans farmor Margareta Beata Grundel den 13 oktober 1772. 1773 återvände F.A.U. till Paris och reser samma år hem till Sverige, där han befann sig i slutet av året.

Giftemålet med Julie Duwall

Den 20 maj 1777 gifter sig F. A. U., 32 år gammal, med den 17-åriga Juliana Duwall, född den 19 juli 1759. Bröllopet ägde rum på Näsby i Taxinge socken. Juliana kallad Julie var dotter till general löjtnant friherre Johan Diedrik Duwall och Ulrika Kjerrmansköld. Julie hade en äldre syster och en tvillingsyster. Båda dessa dog innan de uppnått 19 år. Samma år som F.A.U. gifte sig dog hans far den 9 november och hans mor bara drygt 13 år därefter i juni 1779. F. A. U. hade då 8 yngre syskon varav. 2 systrar ännuej var gifta. Julie och F. A. U. fick 2 söner och en dotter, den senare föddes 1780 och dog 1781. Julie var endast 18 år när äldste sonen Carl Diedrik föddes 9.3. 1778 och när hon förlorade sin lilla dotter var hon bara 22 år. Den 29 december 1781 utnämndes F. A. U. till Landshövding i Gävleborgs län och avgick inte förrän 13 februari 1812. I Gävle avled hans unga hustru, Julie Duwall 3 april 1789 endast 29 år. Sönerna Carl Diedrik och Adolf Julius var då 11 resp. 5 år. Till minne av sin avlidna hustru instiftade F. A. U. i Gävle ett vittert sällskap I.D. (Idka Dygden). När Julies fader dog 12 mars 1801 på Näsby och hennes mor 1804 hade de alltså inga barn i livet. Alla deras ägodelar ärvdes av familjen Cronstedt på Fullerö.

Juliana “Julie” Duwall 1759 -1789. Målning från 1777 av Gustaf Lundberg.

Landshövding i Gävleborgs län

F.A.U. använde sig mycket litet av den arkitektutbildning, som han som ung erhållit av sin fader. Han hade en konstnärlig begåvning och skissade mycket under sin vistelse i Rom. Han har även målat bl.a. ett självporträtt som av okänd anledning finns hos yngre grenen, som härstammar från F. A. U.:s broder. F. A. U. blev i stället en ämbetsman. Sin livsuppgift fann han som landshövding i Gävleborgs län 1781-1812, alltså i över 30 år.

F.A.U. var genom sin hovsamhet en skicklig förhandlare. Han blev från början mycket omtyckt som landshövding. Han råkade sedan i onåd genom politiska meningsskiljaktigheter under Gustav III och vid kriget 1788. I politiskt avseende tillhörde han den adliga oppositionen mot Gustav III. Han var inte särskilt intresserad eller delaktig men han var svåger till de båda överstarna Sebastian Leijonhufvud och Eric Flemming, vilka tog avsked i finska armén sommaren 1788, då Gustav III började krig med Ryssland. F. A. U. fick då en svår ställning efter krigsutbrottet i juni 1788 bl.a. av att han var emot folkväpningen. Efter alla dessa politiska svårigheter drabbades han av sin hustrus död 1789.

Under senare åren som landshövding blev F.A.U. återigen populär och omtyckt. Han hade ett varmt intresse för undervisningsfrågor och 1808 slogs en silvermedalj med F.A.U.:s bild, som delades ut som premium vid skolavslutningar.

Far Aldrig Utan Cognac

F.A.U. var en gemytlig man och tog sig gärna ett glas. Det sades under hans landshövdingetid att F. A. U. C. betydde “far aldrig utan cognac”. Vid landsvägen norr om Gävle finner man ett stort antal milstenar från hans tid som landshövding. I Gävle museum finns 2 porträtt i pastell av Gustaf Lundberg föreställande F. A. U. och Julie Duwall målade på 1780-talet, då konstnären var över 80 år.

Senare år

Då han begärt avsked från posten som Landshövding 1812, 68 år gammal, besvärad av gikt och stenplågor, flyttade han till Stockholm. Som han själv skrev ägnade han sig på gamla dagar åt litteraturen “den vises betraktelser, tonkonsten och ett inskränktare umgängesbehag”.

F. A. U. skriver i brev 11.2. 1820 till Louise f. Mörner och vill köpa något mot benplågor. Han skriver: “man talar mycket om indragningar uti hushållen men det stannar alt uti prat och överflöd går sin vanliga gång. Dinéer, soupéer, baler, Ordnar, Dejeunéer, slädpatier och spectacler gå sin friska gång så det behövdes 10 dagar i hvar vecka om alt skall med hinnas. Att Greve Rosen fr. Penningby är död torde vara bekant men att gamle. grefve Lantingshausen dog igår natt får jag nu berätta. Ödmjukaste tjenare F.A.U. C-dt.”

Om somrarna vistades F. A. U. på sitt fädernegods Fullerö. Han dog 84 år gammal den 14 april 1829 i Stockholm. Han begravdes i Västerås domkyrka där han hade en grav och där förut hans dotter och hans maka Julie var begravda.

Testamenterade sin kvarlåtenskap till fideikommisset

Den 10 juli 1801 skrev F. A. U. ett testamente, där han testamenterade allt sitt lösöre med några undantag att tillhöra Fullerö fideikommiss. Från familjen Duwall kom många konstsaker av stora värden, bl.a. ett porträtt av Gustav III målat av Alexander Roslin 1774. Efter en process 1930-32 blev det mesta som kom från familjen Duwall enskild egendom och skingrades vid skifte 1941 efter att haft funnits på Fullerö, en del från Julies giftermål 1777 en del från 1804 då Julies båda föräldrar hade gått bort.

F. A. U. skrev i sitt testamente: “Är det min uttryckliga vilja att efter min död mitt lik föres och nedsättes uti den graf, som jag eger i Westerås Domkyrka, hvarest min kiära Saliga Hustru och dotter redan äro införde, hvilken graf sedan genast fylles och tillmuras, för att ej mera någonsin öppnas eller kunna nyttjas.” Vid F. A. U.:s död 1829 var hans båda söner döda och även Carl Diedriks maka. Sonsönerna Carl Adolf, Wilhelm August och Fredrik Johan var då resp. 27, 25 och 22 år.

F. A. U. och Fullerö

I unga år bidrog F.A.U. till en utökning av fideikommissets konst- och boksamlingar, därigenom att han gjort flera värdefulla inköp under sin resa till Frankrike och Italien. Vidare kom till Fullerö och familjen Cronstedt många konstföremål genom hans giftermål med Julie Duwall. Genom sitt arbete som landshövding med bostad Gävle, vistades han förhållandevis lite på Fullerö under sin långa tid som innehavare av fideikommisset. Hans tillgångar var kanske begränsade men hade han på gamla dagar det ansvar och intresse för det fädernearv, som han hade fått att förvalta. F. A. U. efterlämnade Fullerö 1829 i dåligt skick och med dålig ekonomi till sin sonson Carl Adolf, 27 år. F. A. U.:s äldste son Carl Diedrik arrenderade Fullerö av sin far vid sin död 1826. Hur länge han haft arrendet är okänt men man kan förmoda att det varit ganska länge.

Källor

Carin Cronstedt (1916-2012) anteckningar