Jacob Olderman Cronstedt och Margareta Beata Grundel

Jacob föddes i Stockholm i november 1668 som nr 9 i den Oldermanska barnaskaran. Familjen bodde på Västerlånggatan, där föräldrarna Anders Olderman och Anna Gerdes ägde ett hus. Jacob döptes 23.11.1668 i Tyska Kyrkan liksom alla hans syskon före och efter honom. Jacob dog 21.2.1751 i Stockholm och den 25.2. skedde trenne ringningar.

Vid fadern Anders Oldermans död 1677 var Jacob endast 9 år och hade 7 syskon, av vilka de 2 yngre bröderna var Gabriel 7 år och Carl 5 år. Jacob blev samma år student i Uppsala.

9 år efter faderns död gifte modern Anna Gerdes om sig med Mårten Gavelius samtidigt som han adlades och erhöll namnet Cronstedt 1686. 18.3.1693 adopterades Jacob och hans då levande 5 syskon av styvfadern och erhöll hans namn och adelskap. 2 äldre bröder Andreas och Erik var då döda. Jacob avlade studentexamen i Uppsala 12.12.1695, 27 år gammal. Mellan 1697 och 1701 företog Jacob en resa genom olika länder i Europa. Hans samlande av böcker och konst kanske grundades redan då. 1705 kom han i hovets tjänst under den 23-årige kung Karl XII och hans farmor änkedrottning Hedvig Eleonora. Vid tiden för giftermålet var han hovjunkare. 8 april 1707 gifte sig Jacob 38 år gammal med den 17-åriga Margareta Beata Grundel f. 24.6.1689. Hon var dotter Jacob Grundel d.y. och Margareta Beata de Besche från Forsmarks bruk. Jacob Cronstedts och Margaretas ende son föddes 25.4.1709 i Stockholm och döptes till Carl Johan. Den unga modern var ej fyllda 20 år och Jacob var 40 år. 1714 var Jacob kammarherre hos prinsessan Ulrika Eleonora, Karl XII:s syster. 28.7.1718 blev Jacob först ordningsman och sedan vice landshövding i Uppsala. Kungen stupade 30.11.1718. Jacob utnämndes till landshövding i Växio i Kronobergs län redan 28.4.1719 och förblev det till 1727. Som nybliven landshövding blev Jacob 23.5.1719 friherre och 3.8.1727 blev han riksråd. 1727-1744 var han ordförande i myntkommissionen. 14.6.1731 blev han greve och 1748 vid 80 års ålder blev han serafimerriddare. Grevliga ätten Cronstedt nr 83 blev introducerad på Riddarhuset 1752, således efter Jacobs död.

Jacob blev efter styvfaderns död 5.6.1709 innehavare till Fullerö. Han var då sedan 2 år gift och sonen Carl Johan ungefär 1 månad. Margareta Grundels morfar Georg de Besche på Forsmark levde ännu och hennes föräldrar Jacob Grundel och Margareta Beata de Besche var fortfarande ganska unga 53 resp.43 år gamla. Genom sitt gifte med Margareta Beata Grundel blev Jacob släkt med den förmögna brukssläkten de Besche på Forsmark. Släktskapen med familjen de Besche fick stor betydelse för Fullerö. Från Forsmark kom otaliga konstverk bl.a. ett stort antal tavlor målade av Johan Johnsen, porträtt av familjen de Besche och Grundel, ett kabinettskåp med blomstermålningar av Johan Johnsen, 24 järnurnor och en Cupidobyst av järn m.m. 1709 dog Margareta Grundels morfars syster Anna de Besche Bergenhielm och hade testamenterat sin kvarlåtenskap till sin brors dotterdotter Margareta Beata Grundel gift med Jacob Cronstedt. Detta protesterade Georg de Besche mot och försökte få testamentet ogiltigförklarat i skrivelse till domstol 1711 i juli, men avled samma år i augusti. En stor del av konstsakerna från Forsmark har kommit till Fullerö genom detta testamente. Brev från Georg de Besche angående testamentet finns på Kungliga Bibliotekets avdelning för handskrifter samt i Universitetsbiblioteket i Uppsala “Westindiska samlingen 650 och 667”.

1719 brände ryssarna Forsmarks bruk och därmed gick stora konstskatter förlora de, men de konstverk som hade överförts till Fullerö blev på så vis besparade. George de Besche ägde förutom Forsmark även ett förenämnt hus på Strömgatan i Stockholm.

Jacob Cronstedt var ekonomiskt oberoende genom tidigt arv efter fadern, arv efter modern och styvfadern samt genom sitt gifte.

Under Karl XII:s sista år 1718 krävdes alla tillgängliga krafter och Jacob fick åtaga sig ett av de nya ämbetena. Han var då redan i 50-års åldern men förblev ändå ämbetsman över 30 år. Efter 9 år som landshövding blev Jacob kallad till riksråd och nådde därmed rikets högsta ämbete. Detta berodde på det goda anseende Jacob hade. Han var vederhäftig, politiskt obunden och en personligt sympatisk man. I en anonym handskrift från 1700-talets mitt beskrivs Jacob som en man av gott förstånd, stadig i väsendet och välsinnad men något självisk och envis. Han dog 1751, 82 år gammal. Jacob samlade böcker, mynt och handskrifter. Under 60 år ägnade han mycket tid och stort intresse åt samlandet av det stora biblioteket, som växte upp pa Fullerö. I början på 1700-talet uppfördes en särskild biblioteksbyggnad i parken.

En detaljerad handskriven förteckning över biblioteket på Fullerö upprättades av den lärde samlaren Magnus von Celse, vilken under flera som rar vistades på Fullerö. Magnus hette tidigare Celsius och blev adlad von Celse. Han var född i Uppsala 1709, blev kunglig bibliotekarie 1750 och rikshistoriegraf och kansliråd. Han dog 1784. Den handskrivna katalogen över Fullerö bibliotek finns på Kungliga biblioteket. Magnus von Celse var den ende, som 1751 undertecknade bouppteckningen efter Jacob Cronstedt..

Med sin goda ekonomi, sitt stora intresse och högt bildad hade Jacob alla möjligheter att bli en framstående samlare.

Jacob och hans maka Margareta Beata Grundel stiftade tillsammans Fullerö fideikommiss enligt fideikommissbrevet från den 2 maj 1739. Genom ytterligare ett testamente från den 12 april 1772 testamenterade Margareta Beata såsom fideikommiss ett större lösöre, bestående av tavlor, möbler m.m. Hon avled senare samma år den 13.10. 1772 vid en ålder av 83 år. Hon sörjdes av ende sonen Carl Johan och hans hustru samt av de då 10 levande barnbarnen. Den äldste, Fredrik Adolf Ulrik, var på resa utomlands och befann sig i Rom. Efter Jacobs död 1751 bestämde sig Margareta Beata och sonen Carl Johan att sälja en stor del av biblioteket. Det hembjöds till staten 1756, inköptes av ständerna för 60.000 daler kopparmynt och skänktes till kronprins Gustaf III, som skulle använda det till sina studier. Kungen skänkte sedan “den Cronstedtska samlingen” till Uppsala universitet där den idag är tillgänglig digitalt. Betydande mängder av Jacobs sammanbragda böcker och handskrifter ingår fortfarande i fideikommissbiblioteket på Fullerö.

Jacobs yngre bror Carl Cronstedt köpte Geddeholm 1733 och gjorde det till fideikommiss 1746.

Jacob upplevde Karl XI, Karl XII, Ulrika Eleonora och Fredrik I.

Jacob Cronstedt 1668-1751
Margareta Beata Grundel 1689 – 1772

Källor

Carin Cronstedt (1916-2012) anteckningar