Fullerö Fideikommiss

Jacob Cronstedt och hans maka Margareta Beata Grundel stiftade tillsammans Fullerö fideikommiss 1739. I fideikommissurkunden (foto på originalet nedan) anges att Fullerö skall utgöra fideikommiss bland stiftarnas arvingar, varvid dessa ej får skingra, sälja eller belåna egendomen. Fideikommisset har sen dess innehafts av:

1739 – 1751 Jacob Cronstedt (f. 1668)

1751 – 1777 Carl Johan Cronstedt (f. 1709)

1777 – 1829 Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt (f. 1744)

1829 – 1842 Carl Adolf Cronstedt (f. 1802)

1842 – 1874 Wilhelm August Cronstedt (f. 1804)

1874 – 1885 Mathilda Cronstedt (f. 1819)

1885 – 1927 Fredrik Wilhelm Cronstedt (f. 1855)

1927 – 1938 Carl Cronstedt (f. 1880)

1938 – 1990 Carl Vilhelm Cronstedt (f. 1910)

1990 – 2004 Marie-Claire Cronstedt (f. 1914)

2004 – Carl Johan Cronstedt (f. 1946)

Fullerö fideikommiss omfattar Fullerö gård om drygt 600 hektar landareal i Västerås kommun inklusive Fullerö herrgårdsanläggning, som är byggnadsminnesförklarad och representerar med sitt rika byggnadsbestånd över tre århundraden av svensk byggnadskultur. I fideikommisset ingår även rika samlingar av böcker, handskrifter målningar, möbler, skulpturer och andra konstföremål, därav betydande mängder av stiftaren Jacob Cronstedts (1668-1771) samlade böcker och handskrifter och en stor samling konstverk från hans maka Margareta Beata (1689-1772) som överförts från familjen de Besches bruk Forsmark i Uppland. Stiftarnas enda barn, arkitekten och uppfinnaren Carl Johan Cronstedt (1709-1777) och dennes son Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt (1744-1829) som båda hade starka förbindelser med Frankrike och Italien, tillförde stora samlingar av europeiska arkitekturverk, ritningar, skulpturer och möbler som än idag finns bevarade i fideikommisset.

År 1993 bildades Fullerö naturreservat för att skydda vissa av egendomens ädellövskogar, vilka tillhör de artrikaste i landet. Naturreservatet på 106 hektar är beläget längs med Mälarstranden mellan Fullerö brygga och Tidö-Lindö.

Då fideikommissarien Carl Vilhelm Cronstedt avled år 1990 skulle fideikommisset avvecklas med tillämpning av reglerna i avvecklingslagen från 1963.

Regeringen beslöt emellertid 1995 med tillämpning av 6 § avvecklingslagen att förlänga fideikommisset på grund av det nationella kulturintresset att hålla fideikommissegendomen samlad med motiveringen:

Fullerö fideikommiss, som är frihetstidens framstående arkitekt Carl Johan Cronstedts fädernegård, utgör en av vårt lands mer betydelsefulla kulturmiljöer. Till fideikommissets stora kulturvärden hör dels de unika karaktärsbyggnaderna med parkanläggning, dels inventarier, bibliotek och arkiv. Även det omgivande kulturlandskapet har ett värde av riksintresse. Den berörda fideikommissegendomen har vårdats och hållits samlad i mer än 250 år. Det måste anses ha synnerligt kulturhistoriskt värde och bör därför inte skingras.

Länsstyrelsen förklarade 1999 Fullerös herrgårdsanläggning till byggnadsminne med motivering:

“Fullerö säteri är en utomordentlig arkitektonisk exponent för svensk stormaktstid. Trots sina relativt små mått har Fullerö en storslagenhet i sin gestaltning inte minst tack vare huvudbyggnadens arkitektoniska utformning och den magnifika barockträdgården. Fullerö utgör även ett exempel på en samlad gårdsmiljö med byggnader från olika tidsepoker med olika funktioner. Anläggningen äger i sin helhet med park och omgivande byggnader ett synnerligen stort intresse från kulturhistorisk synpunkt.”

För att säkra ett sammanhållande av fideikommissets egendom och
bevara de förknippade kulturhistoriska värdena ansökte den nuvarande fideikommissarien Carl Johan Cronstedt år 2020 om en förlängning av fideikommisset tills vidare, dvs. till dess förhållandena är sådana att en avveckling kan genomföras utan att skadliga effekter uppkommer på de värden som de kulturvårdade remissmyndigheterna (Kungliga biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Länsstyrelsen) velat skydda.

Vidare ansökte Carl Johan Cronstedt hos Fideikommissnämnden om att ändra successionsreglerna från 1739 så att dessa skulle bli könsneutrala och medföra samma rätt för kvinnor och män att bli innehavare av fideikommisset i det fall regeringen skulle ge bifall till en förlängning tills vidare.

Carl Johan Cronstedts båda barn har tillstyrkt ansökan om förlängning tills vidare samt ansökan om ändring till könsneutrala successionsregler.

Den 2 juni 2022 avslog regeringen ansökan om en förlängning. Det innebär en ökad risk för fideikommissets sammanhållning och
de förknippade kulturhistoriska värdena.

Mer information om det svenska fideikommissinstitutet och dess historia finns att läsa på www.fideikommiss.se samt Wikipedia.

Fullerö fideikommissurkund från 1739. En handskriven inbunden bok med stämplar från instiftarna och deras vittnen.
Första sidan av Fullerö fideikommissurkund: “Wy Underteknade…”
Fullerö fideikommissurkund signerad av stiftarna och makarna Jacob Cronstedt och Margareta Beata Grundel den 2a maj 1739.