Fullerös trädgård genom tiderna

Nedan är några bilder som visar hur parken vid Fullerö har sett ut genom tiderna.

Ur Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift från 1881 går det att läsa att “Bland egendomar tillhöriga enskilda personer där hortikulturen idkades i något större omfång under första hälften af 1700 talet må också nämnas Frösåker, Johannisberg, Gäddeholm och Fullerö, alla belägna i Westeråstrakten. […] Ännu utmärktare voro trädgårdarne vid Fullerö, som anlagts af den för inhemsk hortikultur si nitälskande öfverintendenten C. J. CRONSTEDT, och hvilka ansågos vara de största och rikaste i hela Vestmanland. Söder om gården låg en fruktträdgård med de utvaldaste träd och åt öster befann sig köksträdgården och trädskolorna. Anläggningarna voro, som man kunde vänta sig i den gamla franska stilen med snörräta gångar samt klipta häckar och pyramider af lönn, syrén, alm med flera trädslag. Orangeriet synes också hafva varit rikt försedt med vinrankor, fikon, mullbär och dylika växter, som förekommo i den tidens varmhus I trädgårdarne som till sammans omfattade flera tunland, funnos enligt en på 1700-talet upprättad förteckning öfver 900 ädla fruktträd, ss af äplen Astrakaner, Rosenhäger och Calviller. Af päron förekommo bland andra Bons chrétiens Bergamotter, Muskateller, Mouille-bouche, Larsmess och Fullerö-päron samt dess utom Persikor, Aprikoser, Reine-Claude, gula och blå Mirabeller, röda, hvita och svarta Körsbär, Moreller, Majkörsbär och Bigarråer. Också voro dessa ståtliga trädgårdar vida berömda och de kunde såsom en samtida författare uttrycker sig, »med sina lustbarheter otroligen förnöja en åskådare«”

Mer information finns i Mikael Wallbergs examensarbeten om Fullerö slottsträdgård inom landskapsarkitektprogrammet med titeln “Här har sig altihopa samlat, Hwad smak och öga nöja kan”.

Ursprunglig plan av Fullerös trädgård av Jean de la Vallée.
Fullerö slottsträdgård där området väster om Corps de Logi har gjorts om efter engelska influenser.
“Utsigt af Fullerö Sätesgård från Trädgården”, 1700-tal. Skiss med hjälp av Camera Obscura som även figurear till vänster på bilden. Bilden tillägnad Landshövdingen Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt (1744-1829)
Oljemålning av Erik Detthow (1888-1952) “Fullerö slott vid Mälaren”.
Flygfoto av Fullerö Säteri 1935
Carl Johan Cronstedt i Fulleröparken 1950-tal. Oljemålning av Carin Cronstedt.
Förteckning över fruktträdgården vid Fullerö 1894
Tillhörande karta med alla fruktträd numrerade

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *