Fullerö under medeltiden

Det äldsta man funnit med ett samband till Fullerö är från 7 juni 1277 i den skrift på latin där Kung Magnus av Sverige tillkännager att fru Margareta Ragvaldsdotter till Mariakyrkan i Västerås på dess invigningsdag skänkt sin gård Lundby (Kaniklundby, Johannesberg, Lundby socken) med alla dess tillägor och med godset i Önsten (nu Johannisberg), d.v.s. sju örtugland, och Fullerö skog (”silva in Fuldim”; Barkarö socken).

I ett pergamentbrev på latin från 29 augusti 1318 av Biskop Israel i Västerås står att Biskop Peter fråntagit 4 delar skog i Fullerö “quartam partem silue in fuldyriu”.

1378 förekommer Johan i Fullerö (Joan j Fwllwrøø) som en av 12 fasten (vittnen) i en kungörelse om ett jordbyte med domkyrkan i Västerås.

Johan i Fullerö är faste (vittne) till en kunggörelse från 1378

Den 16 oktober 1399 förekommer samme “Joan i Fullo rö” i en förteckning, som då äger 3 öresland i Gotö, som han köpt av Barkarö kyrka.

1450 finner man som ägare av en gård i Fullerö Riksmarsken Sten Pedersen (Stierna) som även ägde Ridö och Oxnö m.m. i samma socken. Han var också lagman i Vestmanland. Han tycks under senare delen av sitt liv ha bott på Lindholmen i Uppland. Han var gift med Carin Eriksdotter, vars far var Erik Nilsson i Wäsby. Hon och hennes man gjorde stora donationer till Västerås domkyrka och skänkte bl.a. gårdar även Fullerö, som då troligen ännu endast var ett torp. Fullerö stannade i kyrkans ägo till den tid då Gustav Wasa reducerade kyrkogodsen och lade dem under kronan 1527. Kungen blev sedan själv genom köp eller byte ägare av Fullerö. 1540 äger nämligen Kungen en gård Fullerö som kallas kyrkogods och sägs vara skänkt till “Westerås closter” av fru Carin på Lindholmen.

(Något motsägande informationen ovan är ett dokument från den 2a juli 1475 om att Svarte Åke Jönsson, riddare på Åkerö och Södermanlands lagman, byter till sig godset Fullerö i Barkarö socken från biskop Lydeke och domkyrkan i Västerås i utbyte mot jord i Ödensten i Lundby socken i Tuhundra härad.)

1542 byter Kungen till sig Ekolsund i Uppland, vars ägare då var Jören Åkesson (Tott). Denne får då bl.a. ” en gårdh Fullrijdh, som räntade 2 m. afradzpenningar, 4 hester, 6 dagzwechen “.

Jören Åkesson Tott dog barnlös 1557. Hans syster Christina gift med Johan Pedersson Bååt (till Fituna och Tidö) blev nu ägare till Fullerö. Efter Christina Totts död tillföll “ett torp Fulleröö, som rentter 3 m.penningar” hennes son Åke Johansson Bååt (till Tidö). Han Hade Fullerö till sin död 1588. Efter arvskifte kom Fullerö till dottern Anna, som senare gifte sig med Axel Oxenstierna, den ryktbare rikskanslern. Fullerö “rentade då 10 m.penningar 3 dagzwercken, 1 fodernöt”.

I ett brev från 30 september 1626, byter Axel Oxenstierna en gård i Sävsta, Vingåker socken, mot en gård Fullerö, Barkarö socken, Tuhundra härad från Erik (Hansson) Soop.

Källor

Carin Cronstedt (1916-2012) anteckningar

Sv. Bibl. o Exlibr. Anteckningar av C.M. Carlander (Kungl. bibl.)

Sv. Gods o Gärdar, Västmanlands län 1940 m, fl. källor.