Fullerö Bibliotek

Nedan har vi återgivit en del beskrivningar av Fullerö Bibliotek från olika källor.

Ur Kungliga Bibliotekets beslut angående förlägning av Fullerö Fideikommiss (2021):

Fullerö har ett välbevarat äldre bibliotek med fokus på arkitektur,
konst och reseskildringar. Majoriteten av den svenska delen av biblioteket, omkring 4000 band, köptes av svenska staten 1756 för kronprins Gustavs räkning som sedan donerade den till Uppsala universitetsbibliotek 1767. På Fullerö fanns även en myntsamling som inlöstes och hamnade på Antikvitetskollegiet samt en numismatisk boksamling som köptes och så småningom gick till Kungliga biblioteket. Enligt Wästberg & Theorell, i Resa i tysta rum : okända svenska slottsbibliotek från 2003, överträffades det Cronstedtska Fulleröbiblioteket med avseende på böcker inom facken konst och arkitektur endast av Carl Gustaf Tessins boksamling. Biblioteket är en viktig del av de kulturhistoriska skatterna
på Fideikommisset Fullerö vars röda tråd är arkitekturen och konsten.

Fideikommissbibliotekets styrka är att urvalet styrts av Carl Johan Cronstedts (f.1709, d.1779) intressen som arkitekt, president i Kammarkollegium, ledamot av Vetenskapsakademien, Målareakademien i Florens och Vetenskapssocieteten i Paris. Arkitektyrket och konstintresset präglar därmed Fullerös bibliotek och är i sin helhet ett av de få bevarade exemplen på en slottsarkitekts privatbibliotek omgiven av sin ursprungliga kulturmiljö. Kungliga biblioteket konstaterar sålunda att biblioteket på Fullerö är av nationellt intresse och ges tills vidare bäst skydd som fideikommissurkund.

Ur Svenska bibliotek och ex-libris Anteckningar, Volume 1 (1889) av Carl Magnus Carlander:

Af alla samlingar å Fullerö bör dock biblioteket nämnas ypperst. Redan den ofvan nämde grefve Jacob Cronstedt hopbragte å Fullerö ett stort och utvaldt bibliotek i förening med ett numismatiskt kabinett. Denna boksamling som bestod af omkring 3,000 band till stor del angående historien inköptes 1756 af Rikets ständer för 60,000 dal k m till tjenst för d v kronprinsen Gustaf hvilken såsom Upsala akademis kansler 1767 förärade det till nämda akademis bibliotek. Myntsamlingen inlöstes af riksdagen för 48,000 dal k m och förenades med k Antiqvitetskollegium för det särskildt till denna samling hörande biblioteket hvilket förenades med Kongl Biblioteket betalades 12,000 dal s m. Någon del af grefve Jacob Cronstedts boksamling torde imellertid qvarstannat å egendomen och bildat stommen till det bibliotek hvilket derstädes sedermera bildades dels den ofvannämde presidenten Carl Jean Cronstedt dels hans son landshöfdingen Adolph Fredrik Ulric f 1744 d 1829 samt ytterligare ökats af de derpå följande herrar till Fullerö.

Perlan i detta dyrbara bibliotek är en Psaltare textad å 1400 talet på pergament af en munk Robertus (signeringen lyder Robertus Amor Jesus) och försedd med mästerliga vignetter och randmålningar i guld och färger. Boken är inbunden i färgadt pergament; bandet tycks dock vara tre århundraden yngre än sjelfva boken. Denna bok med de ännu snart sagdt snöhvita pergamentsbladen och de i all sin ursprungliga friskhet glänsande målningarna torde vara en af de vackraste handskrifter från Medeltiden som finnas till. Arbetet med boken tycks varit hardt när ett lifs arbete, och man erinrar sig ovilkorligt vid åsynen densamma Viktor Rydbergs skildring:

Gamle munken putsar lampan styrker sig ur fylda kannan,
Han kan pränta han kan dricka fullt så väl som någon annan;
för det ena kära värfvet har han ej det andra glömt;
fylt har gubben mången codex mången bägare han tömt.

Se nu textar han så flitigt med en gulnad bok framför sig,
tryggt utöfver pergamentet konstförfarna handen rör sig,
och af barnslig glädje lyser då han ser sitt vackra prent,
gubbens panna sjelf ett åldradt gulnadt skrynkligt pergament.

Hvad han skrifver hvilka tankar bryr den gamle icke mycket;
riktig afskrift och siratlig är för honom hufvudstycket.
Åt hvar kapital som lyckats ler han glad och hemtar kraft
till ett vidare i texten ur de milda drufvors saft. – – –

Bland böckerna i Fullerö biblioteket må särskildt nämnas ett samlingsband af dyrbara kopparstick “Les batailles d’Alexandre” af Gerome Audran och Edelinck, graverade 1661-78 efter Ch. le Brun (densamme som målat den här ofvan nämde “Cæsars död”); “Histoire des ordres monastiques religieux et militaires” (Paris 1719; 8 b. in. 4:0); Job Fischerströms “Nya Svenska Economiske Dictionairen” (Stockholm 1779-81; 4 delar eller allt, som utkom af detta arbete); Diderot’s & D’Alemberts “Encyclopedie” (Bern Lausanne upplagan); svenska Biblarne af 1655 och 1736 (med anteckningar om Cronstedtska slägten); Toouneel des Aerdriicx ofte Neieue Atlas Dat Beschyving van alle Landen Nu nieulycx uytgegeven Door Vilhelm en Johannem Blaeu” (Amsterdam och Venedig 1649-55; kolorerad atlas i 6 stora folioband, bundna i pergament med rika guldpressningar); “Carouselles de 1649”; “Studio d’arch. civile di Roma”; d:o di Firenze (1702-22); “Recueil de la di versité des habits” (1562); “Icoues Prophetarum” (1543); “Imagini delli dei de gl autichi da Padoano” (1647); “Voyage pittoresque de Paris par MD” (1770); “Significato dei colori e de Mazzoli di Pellegrino” (1549); “Lettres Persanes” (1730); “Le nouveau Gulliver ou Voyage de Jean Gulliver fils du Capitaine Gulliver” (1730); “Le Cabinet des Fées” (1717); “Memoires de Jacques Melvil” (1644); “Remarques sur la Henriade par L” (1741); “Les avantures ou memoires de la vie de Henriette Sylvie de Molière” (1707); “Les oeuvres de monsieur de la Fontaine” (1696); “Emile ou de l’éducation par Rousseau” (1762); 63 st. almanackor, hvilka tillhört Carl XI och dennes döttrar och hvari dessa k. personer gjort egenhändiga anteckningar.

Biblioteket hvilket i forbigående nämdt förvaras i en särskild endast för detsamma afsedd byggnad i trädgård och hvars flesta böcker äro inbundna i dyrbara och solida kalfskinnsband med rika är – 1871 katalogiseradt af juris kandidat Wilhelm Bergstrand (n. m. redaktör af Nya Dagligt Allehanda) upptager 1,739 n:r af svenska, latinska, holländska, tyska, franska och italienska arbeten i och om byggandskonst, språkvetenskap, fester och ceremonier, historia, biografi, resebeskrifning, juridik, riksdagsförhandlingar, kungl. förordningar, mytologi, heraldik, numismatik, naturvetenskap, religion, filosofi, målarkonst, vitterhet samt kartor och planschverk.

Den med biblioteket förenade handskriftsamlingen (hvilken ännu icke är katalogiserad) innehåller en mängd krigsrelationer, riksdagshandlingar, förslag till embetens tillsättande m. m. (innehållande många hittills obegagnade källor till Frihetstidens och Gustaf III:s historia); Sveriges hufvudbok för 1775; originalbref från F.A.U. Cronstedt under hans utrikes resor, till sine vänner i Sverige 1770-73 (hopsamlade i en qvartvolym); d:o bref från Carl XI, Ulrika Eleonora, Fredrik I, Lovisa Ulrika, Gustaf III, hertig Carl af Södermanland (s. m. Carl XIII), Urban Hiärne, Carl Gyllenborg, Arvid Horn, Gustaf Bonde, Creutz, C Lagerbring, Gustaf Mauritz Armfelt, Hedvig Charlotta Nordenflycht, Voltaire (bref till Lovisa Ulrika), Rousseau (det till s. m. landshöfdingen grefve F. A. U. Cronstedt stälda bref, hvaraf här bredvid synes en reproduktion i ljustryck; brefvet innehåller äfven naturfilosofens sigill, innehållande devisen: Vitam impedere vero; det är adresseradt: A Monsieur Monsieur le Comte de Cronstedt Hotel de Dannemark rue Fromenteau); m. fl.

I hufvudbyggnaden å Fullerö förvaras en ganska betydlig samling nyare böcker i historia, krigsvetenskap, vitterhet m. m., till största delen samlad af nuvarande egaren.

Denne grefve Fredrik Wilhelm Cronstedt, har 1888 låtit förfärdiga två Ex libris i litografi (af John Björkman); det ena synes i här vidfogadt aftryck, det andra är alldeles liknande, men med den skilnaden, att å bandeauen läses: Fredrik Wilhelm i st. f. Fullerö Bibliotek.

Exlibris av Fredrik Wilhelm Cronstedt

[Anm: Carl Magnus Carlanders text ovan från 1889 återspeglar inte det nuvarande biblioteket på Fullerö. För att ta bättre hand om böckerna har den särskilt avsedda biblioteksbyggnaden i trädgården tömts på böcker och stora samlingar har kommit till Nationalmuseum under 1900-talet. Av säkerhetsskäl förvaras dessutom inte den ovan nämnda psaltaren och andra speciella böcker inte längre i Fullerös bibliotek.]

Ur Carin Cronstedts (1916-2012) anteckningar

När Carl Johan reste till Paris 1731 fick han av fadern i uppdrag att söka sällsynta böcker och manuskript som kunde ha intresse för Sverige och faderns bibliotek. En gång sände fadern honom tio exemplar av Dahlbergs Svecial Antiqua för att ha som bytesobjekt. Under hela resan fick han olika uppdrag av fadern för inköp av olika saker. För egen del samlade han för att få en allsidig översikt över Europas arkitektur och dekorativa konst. Claude III Audran avled 76 år gammal 1734. Tre månader senare lyckades Carl Johan förvärva hela hans kvarlåtenskap av teckningar, dekorativa skisser och arbetsritningar. Carl Johan måste skriva till sin far för att be om lov och pengar och även till Carl Gustaf Tessin (se brev) för att han skulle förmå fadern Jacob att ge sitt samtycke till inköpet av denna enastående samling som Carl Johan skriver “säkert skulle öka i värde.” Hela samlingen bestående av ca 4000 teckningar mm såldes av C.V. Cronstedt 1941 och finns nu på Nationalmuseum.